I. Általános

Az XAPT Solutions Kft. 2019 szeptember 13-tól a COSMO CONSULT csoport tagja lett. Az akvizíciót követően az XAPT Solutions Kft. neve 2019. novemberében COSMO CONSULT Kft.-re módosul. A felvásárlás jogutódlással történt, így ügyfeleink, partnereinkkel meglévő szerződéses viszony változatlan formában fennmarad. A COSMO CONSULT változatlan formában és pozícióban átvette az XAPT Solutions Kft. összes munkatársát is, így az ügyfeleinkhez, partnereinkhez kapcsolódó kapcsolattartó személye, illetve a kapcsolattartás módja nem változik.

A jelen weboldalt a COSMO CONSULT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.; a továbbiakban: COSMO CONSULT) kezeli és üzemelteti. A tárhelyszolgáltatást és infrastruktúrát a SiteGround Spain S.L. (székhely: C/ Serrano 1, 5º28001 Madrid) biztosítja. A weboldal használata, illetve a rajta keresztül elérhető tartalmak és szolgáltatások igénybevétele csak az alábbi feltételek szerint engedélyezett.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalra, továbbá bármely aloldalára való belépéssel, a Felhasználó elfogadja az aktuálisan érvényben lévő Felhasználási Feltételeket. Amennyiben a Felhasználó – részben, vagy egészében - nem ért egyet a Feltételekkel, ne folytassa az weboldal használatát. A COSMO CONSULT fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztassa, vagy frissítse a jelen Feltételeket. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt.

II. Hozzáférés és felhasználás

A weboldalon található tartalmak és információk felhasználása kizárólag tájékoztató, nem kereskedelmi célból engedélyezett; nem tölthető le, nem másolható, nem módosítható; nem tehető közzé, nem forgalmazható, és nem használható kereskedelmi célból; kivétel azok a tartalmak, amelyek meghatározott célra tölthetők le.

A Felhasználónak jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. A Felhasználó által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot:

„© COSMO CONSULT Korlátolt Felelősségű Társaság Minden jog fenntartva”.

III. Információk közlése

A COSMO CONSULT az ezen a weboldalon található tartalmakat és információkat tájékoztató céllal kínálja. A COSMO CONSULT fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse, vagy korlátozza a weboldal működését; továbbá nem vállal felelősséget a weboldal, vagy annak bármely tartalmának állandó, megszakítás nélküli, változatlan üzemeléséért.

IV. Szellemi Alkotásokkal kapcsolatos jogok

A COSMO CONSULT kijelenti, hogy a weboldalon megjelenő valamennyi tartalom - szöveg, kép, grafika, hanganyag és más tartalom, illetve a weboldal felületének elrendezése a COSMO CONSULT tulajdona, vagy egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alá esnek.

A COSMO CONSULT által bejegyzett bizonyos nevek, márkák, logók és termékelnevezések védjegyoltalom alatt állnak. Ezen honlap tartalma, valamint a jelen Felhasználási Feltételek nem változtathatók, nem egészíthetők ki, nem másolhatók, nem adhatók el, nem adhatók bérbe, nem használhatók fel semmilyen más célra, mint amihez a COSMO CONSULT előzetes írásbeli hozzájárulását adta. Kivételt képeznek azok a jogok, amelyek kifejezetten engedélyezettek a jelen Felhasználási Feltételeken belül.

V. Nyilvántartásba vétel, feliratkozás, jelszó

A COSMO CONSULT fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármely szabadon hozzáférhető oldalát jelszavas védelem alá helyezze. Ilyen esetben a jelszó titokban tartása, illetve a használat utáni kijelentkezés a Felhasználó kizárólagos felelőssége, beleértve például a jelszó időről időre történő megváltoztatását is – annak érdekében, hogy harmadik fél ne férhessen hozzá a felülethez.

Amennyiben valamely további szolgáltatás eléréséhez nyilvántartásba vétel, feliratkozás szükséges a Felhasználó köteles helyes, pontos és valós adatokat szolgáltatni, és bármilyen változás esetén késedelem nélkül frissíteni azokat. A COSMO CONSULT az Adatvédelmi Nyilatkozatban részletezett módon, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 (a továbbiakban: GDPR) rendeletében foglaltaknak megfelelően kezeli a személyes adatokat.

A COSMO CONSULT fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint megtagadja a feliratkozást, nyilvántartásba vételt bármely Felhasználóval szemben, különösen a következő esetekben:

  • a Felhasználó hamis adatokat közöl;
  • a Felhasználó nem felel meg a Felhasználási Feltételekben rögzített feltételeknek;
  • a Felhasználó megszegi a Felhasználási Feltételeket;
  • a Felhasználó megsért bármely hatályos törvényt ezen oldal használata közben.

Amennyiben a Felhasználó tudomására jut bármilyen visszaélés az adataival kapcsolatban, akkor a Felhasználó köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a COSMO CONSULT adatvédelemért felelős munkatársa felé, (1118 Budapest, Rétköz utca 5.) és/vagy e-mailben (hucontact@cosmoconsult.com). A Felhasználó továbbá, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint jogosult a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Kérjük, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai tekintetében keresse fel a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatónkat.

VI. Felelősség

A honlap a közzététel időpontjában elérhető információk és technológiák aktuális állapotát mutatja. A COSMO CONSULT nem vállal felelősséget a honlap tartalmának aktualitásáért, pontosságáért vagy a tartalmak teljességéért, különösen, ha változás történt a COSMO CONSULT termékeit, vagy alkalmazásait illetően; tehát a termékek esetenként eltérhetnek a honlapon közöltektől.

A COSMO CONSULT minden igyekezete ellenére nem tudja garantálni, hogy ezen honlap folyamatosan vírusmentes. Ennek következtében a Felhasználónak kell megtennie a szükséges biztonsági intézkedéseket, így különösen: víruskereső használata.

A COSMO CONSULT, illetve munkavállalói nem vállalnak felelősséget (ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget) az olyan károkért és veszteségekért – függetlenül azok jellegétől –, amelyeket esetlegesen a Felhasználó tapasztalhat a honlap, illetve aloldalai használata során, vagy azzal összefüggésben.

Bármely – a szerződésben szereplő – alapvető kötelezettség megsértése esetén, a felelősség terjedelme az általános jogszabályi rendelkezés alapján jogosult kártérítésre korlátozódik. A COSMO CONSULT csak akkor vonható felelősségre szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésért, ha azzal más vagy mások életét, testi épségét illetve egészségét veszélyeztette.

VII. Más weboldalakra mutató hivatkozások

A honlap egyes részein találhatók olyan hivatkozások, amelyek más olyan weboldalakra mutatnak, amelyek érdekelhetik a Felhasználót. A linkekre kattintva, a Felhasználó elhagyja a COSMO CONSULT weboldalát. A COSMO CONSULT-nak nincsen befolyása ezen weboldalak jelenlegi vagy jövőbeni tartalmát illetően, mivel ezek egy harmadik fél ellenőrzése alatt állnak. A COSMO CONSULT ezért nem vállal felelősséget a harmadik fél weboldalainak tartalmáért, ezért az ilyen weboldalak használata a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik.

VIII. Felhasználó kötelezettségei

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldalon megosztott és a COSMO CONSULT által kezelt valamennyi személyes adatra vagy anyagra vonatkozik. Erről bővebben az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban tájékozódhat.

COSMO CONSULT Korlátolt Felelősségű Társaság

  • Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
  • ADÓSZÁM: 25997053-2-43
  • CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 300717
  • VAT: HU25997053
  • Telefon: +36 1-889-2900
  • E-mail: hucontact@cosmoconsult.com

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

IX. Adatvédelem

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a weboldalon megosztott minden személyes adatra vagy anyagra kiterjed. Erről bővebben az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban tájékozódhat.

X. Bizalmas információk

A COSMO CONSULT nem kíván a Felhasználótól bizalmas, vagy védett információkat fogadni ezen honlapon keresztül. Erre tekintettel kérjük, hogy a felületen ne küldjön bizalmas információkat, vagy anyagokat a COSMO CONSULT-nak.

XI. Záró rendelkezések

Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése törvénybe ütközőnek, semmisnek, vagy bármilyen okból kifolyólag végrehajthatatlannak bizonyulna, akkor az adott rendelkezést a Felhasználási Feltételek fennmaradó részétől elkülönítettnek kell tekinteni, ami nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.