ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A COSMOCONSULT.HU WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ

Hatály: 2020. augusztus 18.

A www.cosmoconsult.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) fejlesztője és üzemeltetője, a COSMO CONSULT Kft. (Cg. 01-09-300717; székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.; a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon, illetve az ott elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

1. Hogyan vonatkozik a Felhasználóra az adatkezelési tájékoztató?

 A Felhasználók a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

2. Ki és hogyan módosíthatja az adatkezelési tájékoztatót és hol, hogyan teszi ezt közzé a Szolgáltató?

A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Honlapon történő  megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat kérjük, hogy minden Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

3. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük a Honlapon, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (a továbbiakban: Jogos érdek)
 5. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: ).

Az adatkezelés jogalapját és célját az alábbiakban adatkategóriánként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással. A jelen Tájékoztatóban * jellel megjelölt adatok megadása kötelező, anélkül az adott funkció nem működik.

3.1. A kapcsolat felvételi adatlapot kitöltőkkel kapcsolatos adatkezelés

 A Felhasználó a honlapon elérhetőségi adatai megadásával felveheti a kapcsolatot a Szolgáltatóval, üzenetet küldhet a részére e-mailben a Honlapon található kapcsolat felvételi adatlap kitöltésével és beküldésével. A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli ezzel kapcsolatban a Felhasználóról:

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben.

 3.2. Ügyfélszolgálat megkeresése körében történő adatkezelés

A Felhasználók a Szolgáltató hucontact@cosmoconsult.com e-mail címén, valamint a +36 1 899 9000 telefonszámon megkereshetik a Szolgáltató ügyfélszolgálatát, ahol kérdéseket tehetnek fel, érdeklődhetnek, panaszt nyújthatnak be, ügyeiket intézhetik. A Szolgáltató ezzel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli a Felhasználókról:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek megjelölése: a panasz kivizsgálása, panasz és megkeresés elintézése és kezelése körében történő adatkezelés, a Szolgáltató jogos üzleti és jogi érdeke, mivel ezen adatok kezelése a Honlap használatával, a Szolgáltató által nyújtott termékekkel, szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi, polgári jogi jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő a Szolgáltató.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Szolgáltatónak az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: contact.hu@cosmoconsult.com

 A jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az érintettek kérésre teljes terjedelmében megtekinthetik. A kérést a fenti ügyfélszolgálati e-mail címen kell előterjeszteni.

 3.3. E-bookok, esettanulmányok, termékismertetők, webinar videók és egyéb elektronikus tartalmak Honlapról történő letöltésével kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató a Honlapon e-bookokat, esettanulmányokat, termékismertetőket, webinar videókat és egyéb elektronikus tartalmakat tesz közzé, amelyeket a felhasználók regisztrációt követően tudnak letölteni. A letöltéssel és regisztrációval kapcsolatban a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

A fenti adatok adatkezelője a Szolgáltató.

A Szolgáltató a fenti adatok alapján automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal megvalósuló profilalkotást nem végez.

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben.

3.4. Marketing célú adatkezelés: telemarketing, hírlevél feliratkozás

A. Telemarketing:

A Szolgáltató az ahhoz hozzájárult Felhasználókat, amennyiben a Felhasználó a Honlapon a kapcsolatfelvételi űrlapon, elektronikus tartalmak letöltésénél vagy máshol megadta a telefonszámát, telefonos megkeresés módszerével marketing célból felhívja és részükre telefonos megkeresés útján újdonságokat, promóciókat, reklámokat, ajánlatokat és egyéb marketing tartalmakat közöl szóban. A Szolgáltató adatkezelése e körben az alábbira terjed ki:

Az adatkezelő a Szolgáltató.

A Felhasználók az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják és kérhetik adataik törlését a Szolgáltatótól a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött e-mail üzenetben vagy a telefonhívás során szóban is jelezhetik hozzájárulásuk visszavonását, amely esetben őket a Szolgáltató telemarketing útján a továbbiakban nem keresi meg telefonon.

B. Hírlevél feliratkozás, elektronikus direkt marketing üzenet küldése:

A Szolgáltató az ahhoz hozzájárult Felhasználók részére a közvetlen üzletszerzés módszerével elektronikus direkt marketing üzenetet küld, amelyben a Honlappal és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket, újdonságokat, promóciókat, reklámokat, ajánlatokat és egyéb marketing tartalmakat küld elektronikus kommunikáció útján.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a hírlevél küldésre feliratkozni nem lehetséges.

Az adatkezelő a Szolgáltató.

A hírlevél címzettek valamennyi hírlevél, illetve elektronikus direkt marketig üzenet végén található leiratkozás vagy hasonló elnevezésű linkre, gombra kattintva, valamint a Szolgáltató lenti e-mail címére vagy postacímére küldött levélben iratkozhatnak le a hírlevélről, illetve direkt marketing üzenetről, visszavonva ezzel az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat.

Leiratkozás esetén e-mail címét és nevét a hírlevél adatbázisunkból töröljük és arra a címre a továbbiakban hírlevelet, direkt marketing üzenetet nem küldünk.

Leiratkozás esetén hírlevelünkre bármikor újra feliratkozhat. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele egyetlen más szolgáltatásunk igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása a hírlevél feliratkozáshoz kötelező, anélkül a feliratkozás nem lehetséges. A hírlevél feliratkozás lehet feltétele valamely promócióban való részvételnek, ezt a feltételt mindig az adott promóció konkrét szabályzata tartalmazza.

A hírlevél és direkt marketing üzenet nem foglalja magában azon üzeneteket, amely az igénybe vett szolgáltatás vagy megvásárolt termék árával, feltételeivel vagy azok változásával kapcsolatosak. A szerződési feltételek változásáról a szerződött ügyfeleit a Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció, kapcsolattartás, értesítés keretében értesíti a szerződött partnerek kapcsolattartóinak elérhetőségein, így többek között e-mailben. Ezen adatkezelési esetkörre vonatkozó részletes tájékoztatást a szerződött partnerekkel kötött szerződésekhez csatolt külön adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

3.5. A Szolgáltatótól ajánlatot kérők, potenciális vevők kapcsolattartói adatainak kezelése

 A Szolgáltató a tőle árajánlatot kérő potenciális vevők kapcsolattartóinak adatait ajánlat küldési, és azzal kapcsolatos kapcsolattartási célra kezeli. A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli az ajánlatkérő potenciális vevők kapcsolattartói tekintetében:

A Szolgáltató jogos érdekének megjelölése: ajánlatkérők, potenciális vevők esetén a kérésre történő ajánlat küldés és az alapján szerződés létrehozatala, valamint ezzel összefüggésben az ajánlatkérő azonosítása és a vele történő kapcsolattartás az adatkezelés célja. Ezen adatokat az adatkezelő azért kezeli, hogy az ajánlatkérő érintett kérésére az ajánlatkérő kapcsolattartója útján az ajánlatkérőnek tudjon ajánlatot küldeni. Az adatkezelési cél másként nem valósítható meg.

3.6. Rendezvény résztvevői

A Szolgáltató időről időre rendezvényeket szervez, amelyen résztvevő személyek személyes adatait kezeli egyrészt a rendezvényre való jelentkezés, regisztráció érdekében, másrészt pedig a rendezvénnyel kapcsolatban történő kapcsolattartás, értesítések küldése érdekében és céljára. A rendezvényeken továbbá a Szolgáltató marketing célokra fotókat, videókat is készít, amelyeket marketing közleményében megjelenít. Szolgáltató a rendezvény résztvevők alábbi adatait kezeli:

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenetben, amely esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább.

3.7. A Gemini hibajegykezelő rendszerrel kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltatóval szerződésben álló ügyfelek a vásárolt szolgáltatással, szoftverrel kapcsolatos hibajegyeket, észrevételeiket és egyéb kommunikációjukat a Szolgáltató által biztosított Online Gemini rendszerben tudják megtenni. A Gemini rendszerhez minden szerződött ügyfél megjelölt kapcsolattartója felhasználóneve, e-mail címe és jelszava szükséges, ezek nélkül a Gemini rendszerben a regisztráció nem jön létre, a Gemini rendszer nem használható.

A Gemini rendszerrel kapcsolatban a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

A jogos érdek megjelölése: A Szolgáltató és a vele szerződött ügyfél közös jogos érdeke, hogy a szerződésük teljesítésre kerülhessen és ezért az ügyfél hozzáférést kapjon a Gemini rendszerhez, azt használhassa és abban a Szolgáltató szolgáltatásával, termékével kapcsolatos hibákat, észrevételeit bejelenthesse és a Szolgáltatóval ezekkel kapcsolatban kommunikálhasson, abban a hibakezelési folyamatot nyomon követhesse.

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Szolgáltatónak az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: hucontact@cosmoconsult.com

A jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az érintettek kérésre teljes terjedelmében megtekinthetik. A kérést a fenti ügyfélszolgálati e-mail címen kell előterjeszteni.

3.8. Referencia videók készítése

A Szolgáltató kiválasztott, vele szerződésben álló ügyfelekkel erre vonatkozó külön megállapodás alapján referencia videókat készít, amelyben az ügyfelek által foglalkoztatott személyek szerepelnek. A Szolgáltató a referencia videókkal kapcsolatban az alábbi adatkezelést végzi a videókban szereplő ügyfél személyekről:

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását a Szolgáltató lenti e-mail címére küldött üzenetben, amely esetben a Szolgáltató az érintett adatait nem kezeli tovább.

4. Cookiek útján gyűjtött adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A Honlapon cookiekat és egyéb különböző programokat alkalmazunk annak érdekében, hogy a Honlap Felhasználók igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerjük és azok alapján a Honlapot továbbfejlesszük, a Honlap látogatásokról anonim statisztikákat készítsünk, a Felhasználóknak célzott reklámüzenetet küldjünk.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Facebook Pixel is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A Szolgáltató az alábbi harmadik féltől származó cookiekat az alábbi célra használja:

A Honlapokon a Google Analytics és a Facebook Custom Audience szolgáltatásait és cookie-jait alkalmazzuk, ezek az alábbiak:

A Google Analytics a Google LLC. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít többet megtudni arról, hogy a Honlap látogatói milyen szokások szerint használják a Honlapot. A Google Analytics olyan információkat összegez a Honlap használatáról, mint például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a weboldalunk működésének javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a Honlapokra és azok mely oldalait tekintik meg.

A Google Analytics cookiekról további információt itt olvashat: http://www.google.com/policies/privacy/.

Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a Honlapok látogatása során, akkor kattintson az alábbi linkre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Facebook Custom Audience a Facebook, Inc. (Facebook) internetes elemző és hirdetési szolgáltatása, amellyel az Adatkezelő arról szerez információkat, hogy a Honlap látogatói hogyan használják a Honlapot. A Facebook Custom Audience vagy Facebook Pixel cookiek-ról további információkat itt olvashat: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Honlapon is Facebook Pixel-t használunk, mind hirdetésre, mind pedig Honlap analitikára vonatkozóan. A Facebook pixelek cookiekat helyeznek el a Honlapot böngésző eszközön, amelyek célja megfelelő hirdetési közönség összeállítása, eszközök közötti konverziók mérése, hirdetések célzása, optimalizálása  a megfelelő közönségre, személyre szabott reklámok, hirdetések megjelenítése, valamint riportok készítése, kimutatások készítése a Honlapról és az applikáció látogatottsági adatairól.

A Facebook ezen adatkezelési tevékenységét a Felhasználó a Facebook és a Google fiókjában szabályozhatja és állíthatja be, valamint a Facebook cookiek által történő adatgyűjtést a Honlapon a Felhasználó maga engedélyezheti. A Facebookon a Felhasználó a fiókjába belépve a Facebook Ads Settings-ben tekintheti meg ezen cookiekat, és ott állíthatja be, illetve módosíthatja preferenciáit is a cookiek-kal kapcsolatban.

A Honlapon a cookiek-hoz fajtájuk szerinti csoportosításban adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását.

A Felhasználó beállíthatja böngészőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a felhasználó gépére. Mindegyik böngésző különböző, így a “Segítség” menü segíthet a sütik beállításainak módosításában. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információ található például az alábbi oldalon:

 http://www.youronlinechoices.com/hu/.

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő tudomást szerezzen arról, hogy a felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, az Adatkezelő letiltási cookiet helyez el a felhasználó eszközén, így az Adatkezelő tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot.

A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

A Google Analytics kiegészítő lehetőségeket kínál a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. 

A Honlapon alkalmazott sütiket három fő csoportba soroljuk:

A. A Honlap működéséhez feltétlenül szükséges cookiek: ezek nélkül a Honlap egyáltalán nem vagy nem rendeltetésszerűen működik, ezen sütik szükségesek a Honlapok futtatásához. Az ilyen sütik csak olyan műveletekre vonatkoznak, mint például a nyelv, a pénznem, az adatvédelmi preferenciák. Amennyiben ezeket a sütiket a Felhasználó blokkolja a böngészőjében, a Honlap nem működik megfelelően.

A Szolgáltató a Honlap működéséhez feltétlenül szükséges sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek alapján kezeli.

A Szolgáltató jogos érdeke: az Adatkezelő jogos üzleti érdeke, hogy a Honlap rendeltetésszerűen működjön, és a Felhasználók számára a Honlap megjelenítésre kerülhessen. Ehhez szükséges a lent jelzett cookie-k alkalmazása és az általuk gyűjtött személyes adatok kezelése.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat az adatkezeléssel szemben, ebben az esetben adatait a Szolgáltató nem kezeli tovább.

A jogos érdeken alapuló adatkezelésről szóló érdekmérlegelési tesztet az érintettek kérésre teljes terjedelmében megtekinthetik. A kérést a lenti ügyfélszolgálati e-mail címen kell előterjeszteni.

B. Analitikai és statisztikai célú sütik: ezek a sütik lehetővé teszik a Szolgáltatónak, hogy mérje a látogatói forgalmat és adatokat kezeljen adatbázisokban. Segítenek abban is, hogy a Szolgáltató megértse, mely termékek és tevékenységek népszerűbbek, mint mások. Ezeket a sütiket a Felhasználó blokkolhatja böngészőjében, vagy ezt is használhatja: https:\\tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ezen sütik által gyűjtött adatokat a Szolgáltató a Honlap optimalizálására, a Honlap és a szolgáltatásai továbbfejlesztésére használja.

A Szolgáltató ezeket a sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás alapján kezeli.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását a böngésző beállításaiban, ebben az esetben a Szolgáltató az adott cookie-t nem alkalmazza és azzal adatgyűjtést, adatkezelést a továbbiakban nem végez.

C. Marketing és remarketing célú sütik: ezek a sütik általában marketing, reklám és hirdetési tevékenységek miatt kerülnek beállításra abból a célból, hogy a Felhasználók érdeklődési körét monitorozzák, majd ennek megfelelően tudnak releváns hirdetéseket megjeleníteni a Honlapon. Ezen sütik által gyűjtött adatok kerülnek felhasználásra a Felhasználók profilozásához. Amennyiben a Felhasználó nem engedélyezi ezeket a sütiket, a jövőben nem kap célzott hirdetéseket. Ezeknek a sütiknek az alkalmazásával gyűjtött adatok kezelésének a célja közvetlen üzletszerzési célú szegmentálás targetált reklámok közzétételére. Ezen túlmenően annak érdekében, hogy a Felhasználók csak olyan hirdetéseket kapjanak, amelyek érdeklődési körüknek megfelelnek, és amelyek számukra relevánsak, az automatikusan gyűjtött adatokat a Felhasználók, reklám címzettek szegmentálására, csoportokba sorolására használjuk.

Az automatikusan gyűjtött adatok alapján nem történik automatizált döntéshozatal. A fenti adatkezelés az érintettekre joghatással nincsen.

A Szolgáltató ezeket a sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kezeli.

 Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását a böngésző beállításaiban, ebben az esetben a Szolgáltató az adott cookie-t nem alkalmazza és azzal adatgyűjtést, adatkezelést a továbbiakban nem végez.

A sütikre (cookiekra) vonatkozó általános rendelkezések

5. Profilalkotás és automatizált döntéshozatal

A fenti 4. pontban felsorolt, a Honlapról automatikusan gyűjtött adatokat, továbbá a fenti 3.1. pont szerinti kapcsolatfelvételi formban feltüntetett adatokat, és a fenti 3.3. pont szerinti E-bookok, esettanulmányok, termékismertetők, webinar videók és egyéb elektronikus tartalmak Honlapról történő letöltésével kapcsolatos adatokat a Szolgáltató összekapcsolja egymással, és a felhasználóhoz rendeli.

A. Az automatizált döntéshozatal nélküli profilalkotási adatkezelésre vonatkozó információk

A Szolgáltató végez automatizált döntéshozatal nélküli profilalkotást, amely során a Szolgáltató a fenti adathalmazt hozzárendeli a Felhasználóhoz, a Felhasználóról profilt alkot, azaz célja a Felhasználó személyes jellemzőinek, preferenciáinak, vásárlási szokásainak, érdeklődési körének, szolgáltatásai és termékei Felhasználók körében való népszerűségének felmérése, elemzése és előrejelzése és ez alapján személyre szabott ajánlatok, reklámok megjelenítése azoknak a Felhasználónak, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez külön hozzájárultak.

B. Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotásra vonatkozó információk

A profilalkotást azoknál a Felhasználóknál, akik ahhoz kifejezetten, külön hozzájárulást adtak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és 22. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján (adatkezelés jogalapja: hozzájárulás), automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal végzi a Szolgáltató, amely eredményeképpen létrejövő profil jellemzőket és adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, azaz célzott, viselkedés alapú reklám küldésére csak azon Felhasználóknál használja fel, akik az elektronikus direkt marketing üzenet küldéshez is kifejezetten hozzájárultak.

Automatizált döntéshozatallal történő profilalkotás esetén a Felhasználókat az alábbi többletjogok illetik meg:

 • emberi beavatkozást kérhet
 • álláspontját kifejezheti
 • az így meghozott döntéssel szemben kifogást nyújtson be a Szolgáltatóhoz.

A Felhasználó ezen jogainak gyakorlására irányuló nyilatkozatát az ügyfélszolgálati e-mail címre küldött levelében, vagy a Szolgáltatónak papír alapon küldött levelében nyújthatja be, minden esetben írásbeli formában.

Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotással kapcsolatban a GDPR 13. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján a Szolgáltató az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 • az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotás jelentősége és következménye a Felhasználóra nézve az, hogy olyan elektronikus reklámüzenetet fog kapni, és részére olyan reklám tartalmak fognak online megjelenni, amelyek jobban megfelelnek az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotás során feltárt személyes jellemzőinek, érdeklődési körének, vásárlási szokásainak, a profilalkotás során feltárt várható, előrejelzett viselkedésének. A Felhasználó a profilalkotás eredményeképpen nem esik el semmilyen előnytől, kedvezménytől, részére a szolgáltatások díja nem változik, a Felhasználóra nézve az ilyen automatizált döntéshozatalon alapuló profilalkotás joghatással nem jár, és őt jelentős mértékben nem érinti.
 • az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal járó profilalkotás során alkalmazott logika: a Felhasználó összegyűjtött adatait a Szolgáltató a Felhasználóhoz rendeli, a gyűjtött adatokból automatizált eszközökkel, számítástechnikai megoldások útján következtetéseket von le arra vonatkozóan, hogy mik a Felhasználó preferenciái, milyen az érdeklődési köre, és eddigi vásárlásai és online viselkedése alapján a jövőben várhatóan mely szolgáltatásokat fogja és milyen módon igénybe venni, ezen adatok alapján pedig az ezen következtetéseknek megfelelő reklám kerül megjelenítésre, illetve megküldésre a Felhasználónak.

Azon Felhasználók esetében, akik az automatizált döntéshozatallal történő profilalkotáshoz nem járultak hozzá, a Szolgáltató a profilalkotást kézi, emberi erővel végzi, az ő esetükben automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt a Szolgáltató nem alkalmaz; amely kézi profilalkotás eredményeképpen létrejövő profil jellemzőket és adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, azaz célzott, viselkedés alapú reklám küldésére a Szolgáltató csak azon Felhasználóknál használja fel, akik az elektronikus direkt marketing üzenet küldéshez is kifejezetten hozzájárultak.

Azon Felhasználók tekintetében, akik nem járultak hozzá direkt marketing üzenetek küldéséhez, a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési célú profilalkotást sem automatizált döntéshozatallal, sem anélkül nem végez, részükre célzott, viselkedés alapú reklám üzenetet nem küld. 

A profilalkotáshoz a Szolgáltató használja a Facebook Custom Audiences, Facebook Pixel, Google Analytics szolgáltatásokat. A Facebook Custom Audience szolgáltatás keretében a Felhasználó e-mail címét, telefon azonosítóját a Szolgáltató feltölti a fenti célból a Facebook rendszerébe, míg a Facebook Pixel és Google Analytics esetében a Felhasználóról a Facebook és Google által gyűjtött adatokat használja a Szolgáltató és azokat esetenként összekapcsolja az Szolgáltató által a Felhasználóról gyűjtött adatokkal. A Facebook-nak és a Google-nek a Szolgáltató által továbbított adatok, valamint a tőlük a Szolgáltató által kapott adatok tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek, míg a Google és a Facebook az adatkezelő az általuk gyűjtött adatok tekintetében. A Facebook és a Google a Szolgáltató adatfeldolgozója a Szolgáltató által a Felhasználókról gyűjtött és a Facebooknak, Google-nek átadott anyagok tekintetében.

6. A Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/cosmoconsulthungary URL cím alatt Facebook oldalt (Facebook Page) üzemeltet, amelyen híreket, hirdetéseket tesz közzé, videókat jelenít meg, eseményeket tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post). Az Adatkezelő a Facebook Oldalon a Facebook Insight (Oldalelemzések) funkciójával adatokat gyűjt, elemez és aggregált módon jelenít meg arról, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon, mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Facebook Oldal látogatóit, hogy a Facebook Oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited a GDPR 26. cikke szerinti együttes (közös) adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között a Facebook Oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el:

 https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Az Adatkezelő tájékoztatja a Facebook Oldala látogatóit a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek megoszlásáról az Adatkezelő és a Facebook Ireland Limited között, valamint a közös adatkezelői megállapodás lényeges rendelkezéseiről:

A Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:

 1. A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az Oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést az Adatkezelő nevében is a Facebook Ireland Limited végzi.
 2. A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.
 3. A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra az Adatkezelő nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett az Adatkezelőhöz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, az Adatkezelő azt 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limited-hez továbbítani, az érintett választ a Facebook Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.
 4. A Facebook Ireland Limited felelős az Oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.

Az Adatkezelő felelőssége és kötelezettségei:

 1. Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy van megfelelő jogalapja az Oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelésre.
 2. Az Adatkezelő köteles megjelölni magát mint adatkezelőt a Facebook Oldalon,
 3. Az Adatkezelő nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő csak a Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Facebook Oldal látogatóit, hogy az alábbi típusú adatait az  Adatkezelő az alábbi jogalapon kezeli:

 • A Facebook Oldal like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok száma
 • A Facebook Oldalon elhelyezett postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan like-olták, kommentelték vagy osztották meg a postot, az unlike-ok száma, elrejtések (hide) száma, spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek mikor néznek Facebook tartalmat
 • A Facebook Oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook Oldalra
 • A Facebook Oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték a videót több, mint 3 másodpercig, több, mint 30 másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon
 • A Facebook Oldal látogatóival kapcsolatban: az Oldalt like-oló személyek tekintetében: nem, életkor, lokáció (ország, város), nyelv; az elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt, kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban

Az Adatkezelő tekintetében a fenti adtaok adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása az érintett Facebook profiljában lehetséges.

A Facebook Oldallal kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót a Facebook Ireland Limited kötelessége közzétenni a fent hivatkozott közös adatkezelői szerződés alapján.

Az Adatkezelő kizárja a felelősségét a Facebook Ireland Limited által végzett adatkezelésért, azért kizárólag a Facebook Ireland Limited felel.

7. Az érintett személyek adatvédelmi jogai (részletesen lásd: 11. pont) érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő adatkezelést végez akkor is, amikor az érintettek adatvédelmi jogaikat gyakorolják az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban. Az Adatkezelő az alábbi adatkezelést végzi ebben az esetben:

8. Adatkezelés az érintett személyek adatkezeléshez történő hozzájárulásainak, valamint a hozzájáruló nyilatkozat esetleges visszavonásának archiválása érdekében

 Az Adatkezelő jogszabályi előírás alapján köteles a hozzájárulásokat nyilvántartani, ezzel kapcsolatosan az alábbi adatkezelést végzi:

9. Adatkezelés az adatvédelmi incidensek nyilvántartása (ideértve az incidensek kezelésével kapcsolatban tett lépések dokumentálását) céljából

A Szolgáltató jogszabályi előírás alapján nyilvántartja az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos információkat, amely során az alábbi adatkezelést végzi:

10. Ki kezeli a személyes adatait, és ki fér hozzá azokhoz?

10.1. Az Adatkezelő

Az 1-7. pontban meghatározott adataid adatkezelője a Szolgáltató, azaz az OTP Mobil Szolgáltató Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

COSMO CONSULT Kft.

Székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

Adószáma: 25997053-2-43

E-mail címe: contact.hu@cosmoconsult.com

Telefonszáma: +36 1 889 2900

Képviselő: Polocz Anett ügyvezető, elérhetőségei az Adatkezelő elérhetőségein

Honlap: www.cosmoconsult.hu

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki és arra nem is köteles.

 A Szolgáltató részéről adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

10.2. Adatfeldolgozók

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adatai feldolgozását:

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Facebook, Inc., a  Google LLC, a Microsoft Corporation és a Sharpspring Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

11. Milyen jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

11.1        Az érintett hozzáférési joga

 • Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Munkáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

10.2        A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

11.3        A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőnek az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

11.4        Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

11.5        A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

11.6        Az adathordozhatósághoz való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, ha:
 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így az Adatkezelő és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.
 • A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

11.7        A tiltakozáshoz való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

11.8        A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

11.9        A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 • Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 • Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 • A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

11.10      Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 • Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
 • Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosag.hu.

2020. augusztus 18.